Ürünler Menu

Enpa İletişim

Piyade Sok. No:22 / 11

Çankaya - ANKARA

Tel: 0312 440 90 90

Faks : 0312 440 90 91

Mail:  bilgi@enpa.com.tr

Mail:  enpatest@gmail.com

Mail:  enpatest@yahoo.com.tr

HPG 50 / 80 – D

 

Device HPG 50 HPG 70 HPG 70-D
U max 50,0 kV 70,0 kV 130,0 kV
n 15,0 mA 15,0 mA 15,0 mA
k 50,0 mA 50,0 mA 50,0 mA
n 1,2 kVA 1,5 kVA 1,5 kVA
k 3,0 kVA 3,5 kVA 3,5 kVA
Powersupply 230 AC 230 AC 230 AC
Weight 72 kg 102 kg 124 kg